Minnesotai Magyarok Története

History and background of Minnesota Hungarians              
The history of Minnesota Hungarian immigrants fits well into the frame of life in Minnesota. It represents the rich tapestry of the states ethnic composition and it also reflects some unique features of this small colony to set forth here. The number of Hungarians coming to Minnesota was never substantial, 2,283 being the peak at the 1920 census. Here the unique features of this small colony will be set forth.

                                      Zoom +++
             Denes Mathe                                                Baross Gábor Egylet 1892
Baross Gábor Egylet Alapszabálya: See and read here ...    

A Minnesotai magyarok emigrációs története beleillik a minnesotai élet keretébe. Képviseli az állam gazdag etnikai mozaikjának az összetételét és ugyanakkor rámutat egy kis kolónia szokatlan sajátságaira. A Minnesotában letelepedett magyarok száma sohasem volt nagy: 2823 lévén a legnagyobb az 1920-as népszámláláskor. Itt e kis kolónia egyes jellegzetességei lesznek ismertetve. 

Az 1848-49-es Szabadságharc kudarcával Kossuth Lajos követôi közül 4000 telepedett le az USA-ban. Ezek közül egy család (Kállay) Minnesotába került. Itt talált rá Ludvigh Sámuel, aki "republikánus magyar ujságiró lévén ugyancsak Amerikába " került és aki a "Fáklya" cimû németnyelvû politikai folyóiratot adta ki Baltimore-ban. Ezen lap terjesztése folyamán ment St. Peterbôl New Ulm-ba, 1857 szeptemberében. Útközben Nicollet-nál találkozott Kállayval, akivel jogot tanult Sárospatakon. Csodálatos véletlen! Kállay sok panasszal volt az 1857-es minnesotai mezögazdasági állapotokról, a rossz termésröl, indián támadásoktól való félelmüktôl, kemény telekrôl. Érdekes momentum, hogy a "Fáklya" sorozat ma már csak egyetlen egy példányban van meg, mégpedig a St.Paul-i Történelmi Társaság könyvtárában.

Az erösen mezögazdasági jellegü Minnesota úgy látszik nem gyakorolt erös vonzalmat a magyar bev ándorlókra, amenyiben a mezögazdasági vidékekröl érkezett magyarok - a Fazekas család kivételével Elk River-ben - a városokban telepedtek le. Ezek zömmel azért jöttek, hogy a szükséges pénz összegyüjtése után hazamenjenek. 1910-ben például 86 magyar vándorolt be Minnesotába, mig 61 visszavándorolt Magyarországra, mindössze 25 többletet hagyva. 

A minnesotai magyarok egyik érdekessége volt a magyar és amerikai malomipar fejlödése, amikor helyi iparmágnások C. Pillsbury és C. Washburn 1878-ban hozzá akartak jutni a magyar eljáráshoz, malomkövek és hengerek együttes alkalmazásához. Még 1878-ban Pillsbury hozzatott acélhengereket Budapeströl és idövel Minneapolis legyözte Budapestet, mint a lisztmalomipar központját. 

Feltehetöen a magyarok kis száma miatt nem épitettek fel nagyobb testvérsegitö szervezeteket. A legnagyobb a Baross Gábor Betegsegélyzö egyesület, amely 1892 és 1973 között müködött, 1892-ben 25 taggal indult és maximuma 113 volt 1917-ben. 

1924-ben az új bevándorlási törvény az évente bebocsátott magyarok számát 869-ben állapitotta meg, ami lényeges korlátozást jelentett a második világháború utáni kivándorlást kérelmezöknek. Ezeken segitett a Displaced Persons Act, amely 1949 és 1952 közt hozta be azokat a kelet-európaiakat, akik nem akartak hazájukba visszatérni, köztük 162 magyart Minnesotába; valamint az 1956-os forradalom után befogadott menekultek, vagy 300-at Minnesotában. 

A századforduló idejében és azt követöen a magyarok vagy nagyobb családi vagy baráti keretben tartottak együtt vagy egyes megfelö vallási templomban csoportosultak, majd késöbb az Internationnal Institute "Festival of Nations" programján keresztül találtak egymásra. A magyarok száma soha nem volt annyi, hogy egy templomot vagy egy magyar kultúrházat fenn tudtak volna tartani Minnesotában. 

A második világháború után a pár éven belül érkezett magyarokat egy katolikus pap, Túrmezei Ferenc, a St. Thomas College tanára, tartotta össze és rendezett különbözö nemzeti ünnep megemlékezést és magyar karácsonyi összejövetelt. Az 1956-os forradalom menden magyarok többségében felélesztette a nemzeti érzelmet és sokan résztvettek spontán szervezett tüntetéseken. Ezt követöen tovább is összetartottak és az International Institute épületében évente kétszer-háromszor tartottak összejöveteket és késöbb évente egyszer egy magyar vacsorát. 

A hetvenes évek elején a minnesotai magyarok fokozatosan intensivebben és rendszeresen együttmüködtek a magyar nemzeti ünnepek megtartásán és a Festival of Nations magyar konyhájának és kiállitásának a megrendezésében. De most már kezdtek újabb tevékenységeket is bevezetni, mint irodalmi és történelmi elöadásokat, átogató magyar irók fogadását, három minnesotai magyar festö kiálitását, stb. Mindez spontán és önkéntes vállalkozással történt. Nem volt sem formai egyesületük, formai összejövetelük vagy tagdijuk. ök is és mások is csak a minnesotai magyarok néven ismerték. Hamarosan azonban szükségesnek és elönyösnek látszott, hogy alakitsanak egy formális egyesületet. 1973 november 3-án ez meg is történt. Közel 80 magyar jött el a meghirdetett alapitó gyülésre és elfogadták a proponált rövid alapszabályokat és hivatalossá tették az eddig is használt nevet: Minnesotai Magyarok.
Még ezen a napon megtörtént az elsö tisztségválasztás. A új egyesületnek a szokatlan alaptétele az volt, hogy bár vannak fizetö tagjai, mégis minden minnesotai magyart tagként kezelnek.

Ugyanebben az idöszakban indult a Magyar Táncosok csoportja is, akik bejegyeztették magukat mint nem-haszonélvezö egyesületet. Bár eleinte a magyar táncot több esetben az Andaházy Balet iskola képviselte ezután fokozatosan a Magyar Táncosok szerepeltek és az utolsó 15 évben ök képviselték a magyarokat a Fesziválon és minden más hasonló népitánc rendezvényen. 

1979-ben a helyi magyarok egy csoportja nem volt megelégedve a vezetöséggel és a programokkal, és fizetett ügyvédi segitséggel átvették az egyesületet. Az ügyvédek multszázadi bevándorló egyesületek mintájára új alapszabályt irtak és 1979 augusztusában regisztrálták az egyesületet a minnesotai állami hivatalban, Magyar Szervezet név alatt, mint egy nem-haszonélvezö intézményt. Elképzelésük szerint megváltoztatták az egyesület jellegét, a régi tagok kimaradtak, az új kisebb csoport is megoszlott és végül is a régi gárda visszavette a vezetést 1988-ban. Uj és részletesebb alapszabályt vezettek be, az egyesület nevét visszaváltoztatták Minnesotai Magyarokra és már ezzel a névvel fejezték be a nem-haszonélvezö intézmény regisztrálási folyamatát. 

1989 öszén a magyar kommunista párt hatalomvesztésével és az azt követö demokratizálással a Minnesotai Magyarok szerepe és programja is megváltozott. Csatlakoztak a Magyar Amerikai Koalició hoz, hogy munkájuk hatásosabb legyen és a passziv kommunista ellenes érzelmeket egy aktiv segitö szellem vette át. A helyi magyar kultúra ápolása mellett Magyarország felépülését támogatták, mint elsödleges célt. Még 1989-ben adományt küldtek az Erdélyböl Magyarországra menekültek megsegitésére és azóta is minden évben küldenek különbözö jótékonysági és kultúrális célt szolgáló adományokat. Ugyanakkor az itt tanuló magyar diákok, látogató politikusok, gazdasági szakértök, müvészek és sportolók száma is hirtelen felgyorsult és ezek erkölcsi támogatása is programjukká vált. 

A Minnesotai Magyarok Inc. a minnesota állam "nonprofit act"-ja értelmében regisztrált egesület magyar származású minnesotaiak és mások részére, és célja a magyar kultúrális hagyományok megörzése és ápolása Amerikában. Ennek megfelöen magyar kultúrális és társadalmi programokat rendez; magyarországi vendég elöadókat fogad; jótkony tevékenységet folytat magyar menekültek és bevándorlók támogatására és egyéb magyar csoportok és egyének megsegitésére; elösegit és erösit magyar kultúrális és gazdasági kapcsolatokat Minnesotával; kacsolatotban áll helyi etnikus szervezetekkel és más Magyar-Amerikai csoportokkal.

A magyar nemzeti ünnepekröl megemlékezünk, mint Március 15 és óktóber 23; egy jótékonyságra pénztgyüjtö vacsorát tartunk a tél folyamán; pikniket szerveünk a nyár folyamán; egy karácsonyi ünneplest rendezünk a gyermekeknek; részteszünk a minnesotai Nemzetközi Intézet évi "Nemzetiségi Fesztivál" ján. Speciális programot szervezünk hiresebb magyar látogatók fogadására,

Rupprecht Pál és Zoltai Tibor